28

Research Projects

Some of the research projects done in our institute ...

Project ID

Project Name

PI

 

114Y114

Dicle & Fırat Havzasındaki İnsan Kaynaklı İklim Değişiklikleri
ÖMER L. ŞEN

114Y548

Dedegöl Dağları'nın Kuvaterner Buzullaşması ve Paleoiklimi

M. AKİF SARIKAYA

113Y081

İstanbul Paleozoyiğinin Tektonik Evriminin Araştırılması

A. M. CELAL ŞENGÖR

113K826

Arkeolojide Yeni Perspektifler: İlk Tunç Çağı I Döneminde Arslantepe'nin (Malatya) Sosyo-Ekolojik Ajan Bazlı Modellemesi

BÜLENT ARIKAN

113R007

Kuzeybatı Anadolu'da Kıtasal Yitilme, Çarpışma ve Havza Gelişimi: Nallıhan-Mihalıççık-Haymana Bölgesi

ARAL OKAY

113Y200

Doğu ve Batı Anadolu Litosferlerinin Jeodinamik Evrimini Ortaya Koymaya Yönelik Sayısal Modelleme Projesi

OĞUZ H. GÖĞÜŞ

113Y436

Knidos Fayı'nın Deprem Tekrarlanma Aralığının ve Kayma Hızının Kozmojenik Klor-36 Yüzey Yaşlandırma Yöntemi ile Belirlenmesi

CENGİZ YILDIRIM

112Y139

Geyik Dağı (Orta Toroslar) Geç Kuvaterner Buzullaşması ve Paleoiklim Yorumu

ATTİLA ÇİNER

112C001

Environmental Impacts of Subaerial Volcanic Eruptions on Alkaline Lakes-A Case Study on Lake Van in Eastern Turkey (EVOLVAN)

NAZLI OLGUN KIYAK

112Y087

Ecemiş Fayı'nın Kuvaterner'deki Atım Hızının Kozmojenik Klor-36 Yüzey Yaşlandırma Yöntemiyle Belirlenmesi

M. AKİF SARIKAYA

111Y137

Dalma-Batma Zonunun Dinamiğine Yönelik Petrolojik Kısıtlar: İzmir-Ankara Kent Zonu Örneği

ARAL OKAY

111G037

Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

ALPER ÜNAL

110Y078

Ülkemizdeki Hava Kirliliğine Sahra Tozunun Etkisinin Fiziksel Modellerle Belirlenmesi

ALPER ÜNAL

110Y300

Orta ve Batı Toroslar'da Kozmojenik Klor-36 Yaş Verileri Işığında Geç Kuvaterner Buzullaşması ve Paleoiklimsel Yorumu

M. AKİFSARIKAYA

109Y287

İklim Değişikliğinin Fırat Nehri Akımlarına Etkisi

ÖMER LÜTFİ ŞEN

109Y049

Orta Karadeniz Dağlarında Sakarya ile İstanbul Zonları Arasındaki Sınırın Niteliği ve Jeolojik Evrimi

ARAL OKAY

109Y059

Doğu Pontidlerin Liyas Öncesi Jeolojik Evriminin Sınırlandırılması: Ağvanis, Dereli ve Refahiye Metamorfitlerinin Basınç-Sıcaklık-ZamanGelişimi

GÜLTEKİN TOPUZ

109Y128

Asi Nehri ve Samandağ Kıyılarındaki Nehir ve Deniz Taraçaları ile Bunların Güneydoğu Anadolu'nun Neotektoniğindeki Yeri

OKAN TÜYSÜZ

108Y064

Avrupa Kaynaklı Kirleticilerin Türkiye`ye Taşınımının Belirlenmesi: Model Sisteminin Hazırlanması ve Klimatolojik Değerlendirme

TAYFUN KINDAP

105Y046

Türkiye Çevresindeki Nükleer Enerji Santrallerinin Bir Kaza Durumunda Türkiye'ye Olası Tehditleri: Yörünge (Tracer ve Trajectory) Analizleri

TAYFUN KINDAP

105Y341

Fırat Havzasında 2004 Yılı Mart Ayında Normalden Fazla Su Tutulmasına Neden Olan Atmosferik ve Hidrolojik Olayların Modeller Yardımıyla Araştırılması

ÖMER LÜTFİ ŞEN

105G015

Türkiye İçin İklim Değişikliği Senaryoları

H. NÜZHET DALFES

104Y284

Gümüşhane Granitoyidinin Petrojenezi

GÜLTEKİN TOPUZ

104Y155

Ganos Fay Zonu ve Çevresinin Oligosen Sonrası Tektonik Evrimi: Trakya'da Paleotektonik Dönemden Neotektonik Döneme Geçişin Niteliği

ARAL OKAY

607996

Anatolian Plateau Climate and Tectonic Hazards

ATTİLA ÇİNER & CENGİZ YILDIRIM

356456

Air Quality Modeling Evaluation International Initiative.

LUCA POZZOLİ

294055

Mediterranean Air Quality In future climate Scenarios (MAQUIS)

LUCA POZZOLİ